برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (990)

فهرست مطالبچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3مقدمه4فصل اول : کلیات6مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران6گفتار اول : مفهوم سند رسمی6گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران7الف : سیر مالکیت در ایران و Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (989)

گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)26گفتارسوم: اصل تأمین رفاه کارکنان دولت27گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی28گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق29گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی30گفتارهفتم: اصل انضباط اداری30گفتارهشتم: اصل آموزش Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (987)

الف – خوابگردی طبیعی34 ب – خوابگردی مصنوعی37بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی39الف-ملاک تشخیص 10- ICD…………………………41ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب42گفتار اول – اراده و اختیار در خواب43بند Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (986)

الف: طرح موضوع2ب: بیان مساله2 ج:اهمیت و ضرورت پژوهش3د: سوال پژوهش3 ز: سابقه علمی3 و:هدف پژوهش 4ه:روش پژوهش 4و: پلان کار 4مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت5گفتار اول: پیشینه بهائیت5بند اول: شیخیه5بند دوم: بابیت7بند سوم: Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (985)

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19گفتار دوم: اختیار و Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (984)

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی38 گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی38مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی39 گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی44 گفتار دوم: Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (983)

گفتار اول : اقدامات44بند اول :امر به معروف و نهی از منکر44بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسی48بند سوم :حجاب51گفتار دوم :کنش گران52نهاد حسبه و محتسب52نتیجه بخش دوم 55بخش دوم :حدو مرز تدابیر Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (982)

باسمه تعالیسمینار ویژه (پایان نامه) کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرمشناسیوسعت اثر جرم در افساد فی الارض.THE IMPACT OF CORRUPTION CRIMES IN THE EARTH.استاد راهنما:دکتر محمدهادی صادقیاستاد ناظر:دکتر شهرام ابراهیمیتوسط:جعفر زینلی(9171594)ZEINALI, JAFAR; S.NO:(9171594)اسفند ماه 1392March,2014دانشگاه Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (981)

گفتار نخست- مفهوم «اصل»7بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی7بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش8گفتار دوم- مفهوم «سرعت»9گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی»10گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی»11بند نخست- مفهوم «دعوی»12بند دوم- مفهوم «بازرگانی»13بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی»14الف- Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (980)

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49 سایت منبع بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50 الف Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (979)

4-2-1-2- شیوه های عرضه خدمات بانکی…………………………………………………………………………………………………………..734-2-2- خدمات بیمه74عنوانصفحه4-2-2-1- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..744-2-2-2- بیمه اتکایی………………………………………………………………………………………………………………………….754-2-2-3- شیوه های عرضه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………764-2-2-4- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………………………784-2-2-5- بیمه در ایران………………………………………………………………………………………………………………………794-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی804-3-1- شیوه های عرضه Read more…